سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
سراله گالشی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور ارزیابی سرعت و درصد جوانه زنی گندم تحت تاثیر ماندابی و دماهای مختلف ، آزمایشی در قالب تجزیه مرکب با طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل طول دوره ماندابی ( ۰ ، ۲۴، ۴۸ ، ۹۶ ساعت و دما ۵، ۱۰ و ۲۰ درجه سانتی گراد) بودند. نتایج نشان داد که اثر طول دوره ماندابی بر درصد ، سرعت جوانه زن ی و درصد گیاهچه نرمال معنی دار بود به طوری که با افزایش طول دوره ماندابی از ۰ به ۹۶ ساعت کاهش معنی داری در درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و درصد گیاهچه نرمال مشاهده گردید. درجه حرارت نیز اثر معنی داری بر روی بذور گندم نشان داد به طوری که با افزایش دما از ۵ درجه سانتی گراد به ۲۰ درجه سانتی گراد از سرعت جوانه زنی و درصد گیاهچه نرمال کاسته شد. با توجه به نتایج فوق بایستی در کشت گندم، زمان بارندگی فصلی و درجه حرارت خاک و محیط را مورد توجه قرار داد تا بتوان از اثرات نامطلوب ماندابی و درجه حرارت های بالا بر جوانه زنی بذور جلوگیری نمود