سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مرادی – کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ایرج صالحی –
هادی بیگی نژاد –
جلال پورتقی –

چکیده:

با توجه به عوارض خطرناک جذب سرب در رژیم غذایی شیر خام مناطق مختلف استان همدان در تابستان ۹۰ ارزیابی شد بعداز مطالعات اکولوژیکی کارخانجات تولید شیر تعداد ۴۸ نمونه اخذ و میزان سرب موجود در آنها با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد تجزیه و تحلیل اماری نشان داد که در۱۰۰ درصد نمونه ها میانگین میزان سرب با ۴۴/۸۵NG/L از حد مجاز استاندارهای WHO/FAO بالاتر است و بین مناطق مختلف مورد بررسی اختلاف آماری معناداری وجود دارد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر سرب نمونه ها و تعدادخودرو تعدادکارخانجات صنعتی و جمعیت ساکن در هر منطقه نشان داد ارتباط آماری معناداری بین میزان سرب نمونه ها و عوامل مذکور وجود ندارد بررسی نقشه جغرافیایی توزیع معادن استان نشان داد مناطقی که دارای بالاترین میزان سرب هستند برروی کمربند قرار دارند که بشترین تراکم معادن کانی فلزی را دارند و نیز یک معدن سرب فعال دراین کمربند وجود دارد بن ظر می رسد سرب از طریق آب و علوفه این مناطق وارد بدن دامها شده است.