سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه شفقت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک
پویا پاشایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی محمدی رستم – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک
داوود صفائیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

این مطالعه سعی در شناسایی و دسته بندی رو شهای موجود تبدیل انرژی دریا به الکتریسیته و ارائ هی جم عبندی کلی از کارایی هریک از این روش ها خواهد داشت؛ با این نگاه که قابل اجرا در سواحل دریای مازندران باشد. برای برآورده نمودن این منظور فرآیند الگوبرداری با استفاده از پارامترهای مهم و در نظر گرفتن معرو فترین طر حهای موجود در جهان انجام شده است. فرآیند الگوبرداری شامل تدوین جدو لهای الگوبرداری بر اساس مشخص ه های اصلی سامانه های موجود می باشد که در نهایت طرح بهینه پس از تشکیل این جداول و با در نظر گرفتن ضرایب وزنی هریک از ویژگ ی ها و امتیازبندی هر یک از طر حهای موجود استخراج شده است. در این بین سعی بر آن بوده که الگوهای برگزیده به عنوان الگوهای برتر، مطابقت مناسبی با شرایط حاکم بر دریای مازندران داشته باشند. آن چه پس از انجام ارزیابی ها بیشتر به دید می آید، کارآیی بیش تر سامانه هایی است که بر اساس منطق جذب کنند هی نقطه ای طراحی م یشوند که این نتیجه نیز در ارتباط مستقیم با ویژگی ها و توان امواج دریای مازندران م یباشد.