سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا مهدی – EdD & PhDCمشاور اداره امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، ت. و ف.

چکیده:

کارایی، اثربخشی و کیفیت سامانه های آبیاری در طول فرایند ساخت و بهره برداری از جمله شاخ ص های کلیدی در تحقق اهداف سامانه های آبیاری، بهبود مستمر، تولید دانش و یادگیری از فرایند مطالعه، طراحی، ساخت و اجرا، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیار ی است که با استفاده از الگوهای مختلف ارزیابی می تواند سنجش و تعیین شود . در این مقاله، یک الگوی ارزیابی مدیریتی بهبود مستمرگرا با رویکرد سیستمی برای ارزیابی یک سامانه آبیاری معرفی و توسعه داده شده است . الگوی توسعه داده شده در این مقاله، در دوره عمر یک سام انه آبیاری براساس رویکرد سیستمی، دارای پنج نوع ارزیابی شامل ارزیابی زمینه، ارزیابی درونداد، ارزیابی فرایند، ارزیابی محصول و ارزیابی پیامد در یک زنجیره ارزش هدفمند می باشد. با ترکیب حروف نخست کلمات لاتین پنج نوع ارزیابی مذکور، الگوی پیشنهادی بنام الگوی ارزیابی ثیپوCIPPO) معرفی شده است.