سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساسان راستگو – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
فاطمه قهرمانی – دانش آموخته کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

کدو تلخ با ارزش غذایی و دارویی فراوان در سرتاسر دنیا بخصوص نواحی گرمسیر کشت و کار می شود اما در کشور ما معرفی نشده است. تحقیقی با هدف بررسی سازگاری و محصول دهی آن در شرایط منطقه گرم و خشک جنوب کشور انجام شد. نشای دو رقم کدو تلخ، Vijay و هیبرید F1 Nawab از ارقام کشور هند، در مرحله ۴ تا ۶ برگ حقیقی در اواسط آبان به زمین منتقل شدند و با فاصله یک متر از همدیگر روی پشته هایی به عرض ۵/۲ متر کشت شدند. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو تیمار (رقم)، سه بلوک (پشته) و شش بوته در هر بلوک اجرا گردید. داده برداری از صفات رویشی یک ماه پس از نشاکاری، و صفات میوه و عملکرد تا سه ماه پس از شروع گلدهی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که دو رقم تنها از نظر وزن میوه با هم اختلاف معنی داری داشته و رقم هیبریدی با وزن میوه ۲/۳۰ گرم میوه های بزرگتری تولید کرد. در رشد رویشی تفاوت معنی داری بین دو رقم مشاهده نشد. در صفات میوه، رقم هیبرید برتری غیر معنی دار نسبت به رقم دیگر داشت. نتایج همچنین نشان دادند که با بهینه سازی مدیریت کشت و پرورش این محصول می توان آن را با عملکرد تجاری تولید کرد. مشاهدات نشانگر سازگاری بالای این گیاه به گرمای شدید خرداد و تیرماه منطقه مورد آزمایش با حفظ توان میوه دهی بود.