سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم کیانی صدر – دانشجوی دکتری محیط زیست،علوم و تحقیقات
پروین نصیری – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
مسعود منوری – دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات
امیر عارفیان – دانشجوی دکتری عمران،دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی ترازهای صدای ناشی ازفرودگاه امام خمینی ره مدلسازی پراکنش آلودگی صدا با استفاده ازمدل INM و بررسی سازگاری کاربری های مجاور فرودگاه و الودگی صدای ناشی ازفرودگاه امام خمینی ره پرداخته شدها ست نتایج نشان دهنده سازگاری کاربریهای مناطق اطراف فرودگاه با آلودگی صوتی ناشی ازفرودگاه بود اما با توجه به موضوع فروش زمین های اطراف فرودگاه امام خمینی برای کاربری های مسکونی و عدم مدیریت صحیح دراین زمینه نتایج مدل INM و روند توسعه فرودگاه امام و درنتیجه تولید آلودگی صدای بیشتر باید اقداماتی کنترلی دراین زمینه انجام گردد.