سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی فیروز بخت – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
ولی الله ربیعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی،دانشگاه هنر تهران

چکیده:

درنظام سرمایه داری معاصر شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی بهعنوان شیوه مطلوب زیست درآن به شمار می رود رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمایه داری درجهان سوم ازجمله ایران موجب تمرکز شهری ناهمگون و رشد شتابان جمعیت شهری دراثر مهاجرت گسترده روستا شهری است روندی که درحقیقت موجب انتقال جمعیت عمدتا فقیر به شهرها می گردد نمونه واضح و مشخص این گونه تقابل را میت وان دربافت های قدیمی و نیز بافت های روستایی شهرها امروزی نظیر کرج مشاهده نمود شهرکرج نیز از یکسو بنابه موقعیت مکانی خاص خویش یعنی قرارگیری درمسیر شاهراه ارتباطی غرب کشور و مجاورت شهر تهرن و نیز استعدادهای محیطی فوق العاده اش و داشتن کارخانه ها و مناطق صنعتی از سوی دیگر به دلیل روند شهرنشینی شتابان درسطح کشور تغییر الگوی مصرف جامعه و توسعه برونزای کشورمورد هجوم گسترده مهاجرین از شهرها و روستاهای اطراف قرارگرفت که پیامد ملموس این هجوم ایجاد بحران شهری و در پی آن با مسائل عدیده ای ازجمله شکل گیری و گسترش محلات حاشیه نشین فقیرنشین کمبود شدید سطوح خدماتی درشهر بالا بودن بارتکفل خالص ۳٫۴ بالا بودن سطح نابرابری های درآمدی درسطح شهر بالا بودن اشتغال دربخش های غیررسمی افزایش کاربری های ناسازگار و مزاحم شهری و غیره روبرو شده است.