سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد موسوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمواد
غلامحسین برهانی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ساختاری و خواص مکانیکی آلومینیم پس از فرایند آلیاژسازی مکانیکی،پرس گرم و اکستروژن داغ است. پودرهای آلومینیم پس از عملیات آلیاژسازی مکانیکی، گاز زدایی شدند و تحت فرایند پرس گرم در دمای۵۴۰ و اکستروژن داغ در دمای۵۴۵ قرار گرفتند. توزیع اندازهی ذرات در زمانهای مختلف آسیاب تا ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش زمان آسیابکاری در مراحل اولیه سختی افزایش یافت و بعد از ۱۸ ساعت در یک حالت پایدار قرار گرفت. این افزایش سختیمیتواند مربوط به کار سخت شدن و توزیع یکنواخت ذرات سختAl2O3در زمینه باشد. بیشتریناستحکام۳۹۰MPa) پس از آلیاژسازی مکانیکی، پرس گرم همراه با اکستروژن داغ حاصل شد. نتایجحاصل از آنالیز فازی پراش سنجی پرتوی ایکس بیانگر حضور فازهایAl2O و ۳ Al4C3بود. نتایج میکروسکوپی الکترونی روبشی حضور ذرات اکسیدی ریز و با توزیع یکنواخت را در زمینه تأیید میکند