سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجان حمیدیان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب- فوق لیسانس محیط زیست
یلدا افشاری – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزاب- لیسانس اقتصاد بازرگانی
نعمت اله جعفرزاده – دکترای مهندسی بهداشت محیط- استادیار دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه، بررسی بعد زیست محیطی و اقتصادی محصولات بازیافتی طرح و لولویت بندی اجرای صنایع بازیافت در استان خوزستان با توجه به معیارهای زیست محیطی و میزان سوددهی اقتصادی محصولات است. زباله عبارت است از تمام مواد زائد احصل از فعالیتهای انسان و حیوان که معمولاً جامد بوده و غیر قابل استفاده و بی مصرف می باشد. رهاسازی پس ماندهای غذایی و مواد زائد جامد شهری در جاده ها و خیابانهای دو از شهر باعث زاد و ولد و افزایش موشها و مگسها و دیگر موجودات مزاحم گردیده که عامل انتقال میکروب بوده و باعث شیوع بیماریهای مسری می شوند. برای غلبه بر این مشکلات بکارگیری روشی مناسب جهت دفع زباله های شهری امری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. جهت حصول نتیجه مطلوب همزمان با مسائل زیست محیطی شاخص های اقتصادی پروژه به تفکیک نوع فعالیت شناسایی و محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد احداث کارخانه بازیافت مواد آلی، کاغذ در منطقه بندی استان خوزستان و پلاستیک فقط در شهر اهواز کاملاٌ اقتصادی است. از جمله نتایج زیست محیطی و اقتصادی اجرای طرح بازیافت میت وان به بهبود شرایط بهداشتی و کاه آلودگی های ناشی از دفع غیر اصولی، اشتغال زایی، افزایش سطح درآمدی (در آمد زا بودن) که در نهایت افزایش رفاه اجتماعی را در بر خواهد داشت اشاره نمود. با عنایت به بررسی های اقتصادی و نتایج زیست محیطی بدست آمده می توان افق روشن تری به لحاظ وضعیت اقتصادی م نطقه در آینده ترسیم نمود و این امر به مسئولان زیست محیطی شاخص های اقتصادی پروژه به تفکیک نوع فعالیت شناسایی و محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد احداث کارخانه بازیافت مواد آلی، کاغذ در منطقه بندی استان خوزستان و پلاستیک فقط در شهر اهواز کاملاً اقتصادی است. از جمله نتایج زیست محیطی و اقتصادی اجرای طرح بازیافت می توان به بهبود شرایط بهداشتی و کاهش آلودگی های ناشی از دفع غیر اصولی، اشتغال زایی، افزایش سطح درآمدی (درآمد زا بودن) که در نهایت افزایش رفاه اجتماعی را در بر خواهد داشت اشاره نمود. با عنایت به بررسی های اقتصادی و نتایج زیست محیطی بدست آمده می توان افق روشن تری به لحاظ وضعیت اقتصادی منطقه در آینده ترسیم نمود و این امر به مسئولان و دست اندرکاران در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک شایان توجهی خواهد کرد.