سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

اسماعیل کیوانلو –
محمد دادگر –

چکیده:

راشل کارسون، بهار خاموش را با مقدمهای مایوسانه از بهاری آغاز میکند که در آن هیچ پرندهای نمیخواند. شهرهای مانسخههایی از داستان کارسون هستند. درختان و باغها برای سودآوری بیشتر جای خود را به ساختمانهای بلند میدهند،زمینهای کشاورزی بهتبع توسعه بیشتر شهر از بین میروند، رودخانههای شهری خشک میشوند و یا تبدیل به کانالهای آب، میگردند، اتوبانها و سطوح آسفالت هر روز بیشتر و بیشتر میشوند و مناظر شهری، متراکمتر و بیروحتر.)امینزاده، ۷۸۳۱)۷۱۸حدود یکسوم تا نیمی از زمینهای دایر شهری در ایران توسط مسکن اشغال شده است. مسکن عرصهای را موضوع کارخود قرار میدهد که در اغلب برنامهها و طرحهای توسعهی شهری، بستر اصلی توسعه است، با این وجود سیاستهای تشویقیساخت مسکن از جمله طرحهای آمادهسازی زمین، کوچکسازی و انبوهسازی، طرح شهرکها و شهرهای جدید بر جنبههایعملکردی و اقتصادی متمرکزند و در بهترین حالت خود به رفع نیاز و تامین مسکن کمک مینمایند در حالیکه کیفیات توسعهو ساخت را نادیده میانگارند. )همان(انفجار جمعیت، نه تنها محیط زیست که هستی و بقای انسان را تهدید میکند. این تهدید سالهاست که آغاز شده ومتاسفانه حتی دنیای مدرن و صنعتی نیز نتوانسته است گام مناسب و درستی در راه برخورد با آن بردارد. مسئله آن است کهاین جمعیت روزافزون را باید در کجا اسکان داد و چگونه تغذیه کرد؟ از سوی دیگر محیط زیست به عنوان یک واحد)۷۱ ، دربرگیرنده و مرتبط با تمامی فعالیتهای انسانی توجه خاص خود را نیاز دارد. )امینزاده، ۷۸۳۱یکی از راههای مناسب به منظور توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ارزیابی اثرات محیط زیست پروژهها و طرحها میباشد.ارزیابی اثرات فعالیت های توسعهای، یکی از راههای مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یکابزار برنامهریزی و در دسترس برنامهریزان، مدیران و تصمیمگیران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه محیط زیستیکه در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه پدیدار می شوند را شناسائی نموده و گزینه های منطقی جهت حل آنهاانتخاب کنند.مسئله مسکن مهر در شهرهای مختلف کشور بخصوص گلستان شهر بجنورد پیامدهای مثبت)مقاوم سازی و نوسازیشهری ، حل کمی مشکل مسکن و…( و منفی)تخریب اراضی کشاورزی ، از بین بردن پوشش گیاهی و …( به دنبال داشته است؛قبل از اجرا نه تنها موفق به حذف یا کاهش اثرات سو می شوند بلکه با افزایش اثرات )EIA( لذا ارزیابی اثرات زیست محیطیمثبت ورعایت آستانههای زیست محیطی و ظرفیت قابل تحمل محیط موجبات تسریع در توسعه پایدار شهری را فراهم میکند.دراین تحقیق محدوده مطالعاتی، مسکن مهر شهر بجنورد)گلستان شهر( در نظر گرفته شد. ابتدا با انجام مطالعاتکتابخانهای و میدانی، شناخت واقعی از محیط زیست منطقه کسب شد. سپس با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسیمسائل فیزیکی و اکولوژیکی محدوده پرداخته و در نهایت به وسیله تهیه چکلیست و ماتریس ایرانی به ارزیابی زیستمحیطیمسکن مهر بجنورد)گلستانشهر( پرداختیم.