سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه عبیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست آلودگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیق
فرامرز معطر – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی میزان غلظت فلزات آرسنیک، سرب، کادمیوم، کروم و وانادیوم در خاک سطحی منطقه صنعتی البرز و زمین‌های کشاورزی که با پساب تصفیه خانه آبیاری می‌شوند انجام گرفت. در این مطالعه بعد از بازدید از منطقه محدوده‌ای به مساحت ۷۸۵۴ هکتار جهت نمونه برداری انتخاب گردید. موقعیت نمونه‌ها در محیط GIS انتخاب سپس به GPS انتقال داده شد. با استفاده از GPS محل نقاط مشخص و نمونه‌های خاک از عمق ۰- ۲۰ سانتی متری در اواخر خرداد جمع آوری شد. بعد از آماده سازی نمونه‌های خاک غلظت کل فلزات به وسیله دستگاه اسپکتوفتومتر جذب اتمی مدل PerkinElmer AAnalyst 700 اندازه گیری شد. نقشه‌های شاخص جامع آلودگی و ارزیابی ریسک زیست محیطی فلزات سنگین با استفاده از روش درون یابی فاصله معکوس وزنی در محیط GIS تهیه شد. نقشه شاخص جامع آلودگی بیشترین میزان تجمع فلزات را در شهر و امتداد جریان پساب تصفیه شده و نقشه ارزیابی ریسک زیست محیطی ریسک بالا را برای این قسمت ها نشان داد. نتایج نقشه‌های بدست آمده بیانگر افزایش غلظت فلزات سنگین در این محدوده به واسطه فعالیت‌های صنعتی و ورود آن‌ها از طریق پساب به زمین‌های کشاورزی می‌باشد..