سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمید صالحی – رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سد و نیرگاه مسجد سلیمان
شهرام داراب پور – کارشناس استانداردها و تحقیقات
رمضان جلیلی – کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای

چکیده:

همانطور که م یدانیم، آب در میان مواهب طبیعی از جایگاه ویژ های برخوردار است و این اهمیت از آنجا ناشی م یشود که اکثر پژوهشگران منشا اولیه حیات را در آب جس توجو م یکنند.آب از عوامل مهم زندگی انسان، گیاهان و حیوانات است و توسعه روزافزون جمعیت در برخی نقاط دنیا منجر به کمبود آ ب شده اس ت، کل موجودی آب در سیار ما ( زمی ن) حدود ۱/۳۶۰/۰۰۰ کیلو متر مکعب است که نزدیک ۹۷ % آن آب شور و ۳% آن آب شیرین است. نیاز به ذ خی ره آب از هزاران سال قبل مورد توجه بوده و ایجاد سد بر روی رودخانه ( ر گها حیات کره زمی ن) دارای سابقه تاریخی است. ( در ایران سد ذوالقرنینمعروف به اسکندریکی از قدیم یترین ساز ههای آبی دنیا است.) سد در گذشته عمدتاً با هدف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری کشاورزی بوده ولی امروزه ب هدلیل نیاز به انرژی بر قآب ی و اهداف دیگر ایجاد سدتوسعه بیشتری یافته است. سد و نیروگا ههای بر قآبی عمدتاً دارای هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی است و شامل تأمین آب (شهری، کشاورزی، صنعت ی) ، کنترل سیلا به ا،تولید انرژی بر قآبی ( ۲۰۰۰ مگاوا ت) استفاد ههای ورزشی، تفریحی، حفظ حیات وحش، پرورش ماهی و… بعنوان مسائل جان بی آن مطرح بوده است