سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مهرجو – کارشناس ارشد محیط زیست ، مشاور
یگانه لطفی – دانشجوی رشته ی محیط زیست ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی راهکارهای مناسب مسیر کلی پروژه را به سمتی سوق می دهد که کمترین پیامدهای نامطلوب را به دنبال داشته باشد . این مطالعات باید سلامتی انسانها و رفاه اجتماعی را در بلند مدت تضمین کند، عدم توجه به پیامدهای بلند مدت پروژه ها در موارد زیادی منجر به تولید مشکلات اساسی برای زندگی جوامع انسانی شده است.کاهش کیفیت محیط زیست در زندگی روزمره انسانها،نارضایتی عمومی و تخریب منابع طبیعی برخی از این مشکلات زیست محیطی می باشند،لذا ارزیابی زیست محیطی در فرایند مطالعه پروژه های عمرانی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است تا با پیش بینی پیامدهای زیست محیطی در مرحله اجرا و بهره برداری،اثرات منفی پروژه حذف یا کاهش یابد. مقاله حاضر در ارتباط با ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه کبودوال زرین گل می باشد.این سد در شرق استان گلستان و در محدوده شهرستان علی آباد کتول،قرار دارد اجزاء آن شامل سد انحرافی زرین گل و کانال و تونل انتقال آب از حوضه آبریز زرین گل به مخزن موجود در حوضه کبودوال،کانال آبرسان وشبکه آبیاری و زهکشی بوده تابا ذخیره و تنظیم حدود ۵۴ میلیون متر مکعب در سال ( آب مورد نیاز حدود ۱۰۷۰۰ هکتار اراضی پایاب سد و سایر نیازهای منطقه را مرتفع نماید . ( ۶ به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی سد موصوف تمامی پارامترهای مطرح در منابع محیط فیزیکی و شیمیایی ،بیولوژیک ، محیط انسان ساخت و محیط اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن شناسایی اثرات زیست محیطی در دور ان ساخت، تاثیرات پروژه پس از احداث سد،در مرحله بهره برداری نیز مورد بررسی و تحلیل مداوم قرار گیرد