سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مریدسادات – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
محمدرضا نوری امامزاده یی – استادیار مهندسی اب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
پگاه مریدسادات – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس گروه جغ
رضا پورواعظی روکرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

سد بزرگترین سازه ابی ساخت دست بشر از مهمترین سازه های هیدرولیکی در چرخه هیدرولوژی بشمار می رود که اثراتی وسیع برزیست محیط و وضعیت زندگی انسان حیوانات و گیاهان می گذارد درگفتاری دیگر اکوسیستم را دچار دگرگونی و تحول می کند امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی و بزرگ شدن جوامع و همچنین افزایش جمعیت بهره گیری از محیط زیست به صورت فوق العاده ای افزایش یافته است بحران بی ابی یا کم ابی کنونی از مواردی است کهمحققان و مسئولین را به خود مشغول نموده است این مهم سبب ارائه روشهایی جهت ذخیره اب و جلوگیری از هدررفت آن گردیده است دراین میان سدها با توانایی ذخیره حجم عظیم آب در دریاچه موجب توجه دو چندان قرار گرفته اند اثرات زیست محیطی سدها می تواند براساس معیارهایمختلف برطبق اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بیان گردد درنتیجه با توجه به اثرات مثبت و منفی طر ح اقدام به تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی EIA از فرایند سدسازی واثار و عواقب پروژه و جوانب آن تهیه می گردد که نتیجه این گزارش امکان احداث سد را توجیه م یکند ودر صورت تخریب محیط زیست و چیرگی اثار سوء پروژه اقدام به اصلاح یاد درمواردی حذف کلی پروژه خواهد شد.