سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تیمور سهرابی –
آزاد حیدری –
ظاهر احمدپور –
عبدالمجید لیاقت –

چکیده:

حفظ رژیم طبیعی جریان نیروی محرکه اصلی درحفظ اکوسیستم روخانه ها است با این وجود فعالیت های انسانی و تغییر اقلیم بطور مداوم باعث تغییر آن شدها ست دراین تحقیق رودخانه جاجرود به عنوان مطالعه انتخاب شده و شاخصهای رژیم متغیر هیدرولوژیکی IHA درایستگاه سدلتیان واقع بررودخانه آنالیز شده است ازقابلیت روش محدود تغییر پذیری RVA رای انالیز تغییرات هیدرولوژیکی دررودخانه استفاده شد نتایج نشان میدهد کهدرجه تغییرات هیدرولوژیکی برای اکثرشاخصهای IHA شدید بوده و درنتیجه اکوسیستم رودخانه جاجرود تاحد زیادی اسیب دیده است