سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه پورولی – شد دانشجوی کارشناسی زمی نشناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان ، اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمی نشناسی، دانشگاه اصفهان ، اصفهان.
محسن رضایی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی

چکیده:

سد مخرنی سرداب، سدی سنگریزهای با هسته رسی است که با ارتفاع ۵۶ متر از پی و طول تاج ۷۵۲ متر و حجم مخزن ۴۲ میلیون متر مکعب است. از آنجا که احداث چنین ساز ههایی بر روی تود ههای سنگی و یا خاکی صورت م یگیرد، لذاشناخت ویژگ یهای تود ههای سنگی و یا خاکی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از دادههای حاصل از گمانههای اکتشافی و مطالعات آزمایشگاهی به بررسی وضعیت ژئوتکنیکی توده سنگهایموجود در تکیهگاهها و بستر سد مخزنی سرداب پرداخته شود. سپس میزان تغییرات نفوذپذیری در اعماق مختلف و برای تکیهگاهها و بستر سد مورد بحث قرارگرفته است و در نهایت تودهی سنگی ساختگاه سد سرداب به روشRMR ، RQD Q مورد طبق هبندی قرار م یگیرند.