سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطیه سناخوان – کارشناس ارشد، زمین شناسی(تکتونیک)
محسن پورکرمانی – دکترا، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسن حاجی حسینلو – دکترا، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
محمد حسن پور صدقی – دکترا، هیأت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله وضعیت لرزهزمینساخت و لرزهخیزی و تغییر روندهای ساختاری درمنطقه نازلو ارومیه، شمالغرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این منطقه توسط مناطق مرتفع کوهستانی احاطه شده است. سازوکار ژرفی و راستای قرارگیری روندهای گسلهای اصلی در منطقه و وجود فعالیتهای لرزهخیزی در بخشهای مختلف منطقه، حاکی از فعال بودن منطقه از نظر زمینساختی و وجود گسلهای فعال و لرزهزا است. علت فعال بودن و لرزهزایی اغلب گسلهای موجود در منطقه و همچنین دلیل اصلی وجود فعالیتهای لرزهزمین- ساختی، با توجه به اطلاعات تکتونیکی موجود، ادامه حرکت چرخشی عربستان در جهت خلاف حرکت عقربههای ساعت، حول محوری فرضی در سوریه است، که به ویژه از دوره پلیوسن به علت باز شدن دریای سرخ و خلیج عدن تشدید شده و با اعمال تنش بیشینه افقی با جهتگیری شمالخاوری- جنوبباختری، باعث ایجاد تغییرشکلهای شکننده(گسلش) و شکلپذیر(چینخوردگی) درمنطقه مورد مطالعه شده است. بررسیهای لرزهزمینساختی و همچنین مکانیابی مجدد زلزلهها در منطقه نشان میدهد که اکثر زلزلههای رخداده در امتداد گسلهای منطقه قرار دارند، همچنین سازوکار غالب در منطقه، راستالغز راستگرد می باشد.