سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا نوریان – کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدامیر دلاور – دکترا خاکشناسی، استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

استخراج و فرآوری فلزات به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست به‌ شمار می‌رود. یکی از مشکلات اصلی ارزیابی وضعیت آلودگی عدم امکان نمونه برداری از تمام قسمت‌های مناطق آلوده است. در این تحقیق ۳۰۸ نمونه خاک بر روی شبکه‌های منظم با فواصل ۲۵۰ و ۵۰۰ متری در منطقه دیزج آباد استان زنجان در مساحتی بالغ بر ۲۰۰۰۰ هکتار جمع آوری گردید. نمونه‌های جمع آوری شده هوا خشک شده و بخش ریز آن از الک دو میلیمتری عبور داده و غلظت کل سرب پس از عصاره گیری با اسید نیتریک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد غلظت سرب در اطراف کارخانه سرب و روی زنجان بیش از حد مجاز است. محاسبه و مدل سازی واریوگرام نشان داد که مدل نمایی با دامنه ۱۵۰۸ متر بهترین مدل برازش داده شده برای عنصر آلوده است. نتایج نقشه کریجینگ نشان داد که حداکثر مقدار سرب در اطراف کارخانه فرآوری سرب و روی بوده و با افزایش فاصله غلظت این عنصر روند کاهشی نشان می‌دهد. نقشه خطای تخمین سرب در منطقه مورد مطالعه نشان داد که در نقاط نمونه برداری کم‌ترین خطای تخمین و با افزایش فاصله نمونه‌ها خطای تخمین افزایش یافته است.