سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه روستایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گ
مریم آق آتابای – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان،
عزیز رحیمی چاکدل – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان،
مجید نعمتی – دکتری ژئوفیزیک، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد

چکیده:

تحلیلریختزمینساختی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک به عنوان ابزاری برای شناسایی مناطق ی بادگرشکلی زمینساختی سریع و یا به منظور ارزیابی تغییرات نسبیفعالیت زمینساختی در مناطق ویژه به کارمی رود.گستره مورد مطالعه در کناره جنوبى البرز خاوریجای گرفته است. در این پژوهش دو شاخص شیب رود و هیپسومتری دو حوضهی اصلی گرگانرود و قره سو در جنوب و جنوب باختری استان گلستان، مورد تجزیه وتحلیل قراگرفت.با توجه به موقعیت ساختارى ویژه این دو حوضه آبریز و عدم مطالعات کافى دراین ناحیه، دراین پژوهشکوشش شده با ارزیابی الگوی زمینساختی البرز خاوری، چگونگی الگوی زمینریختی جنوب استان گلستان بررسی شود .نتایج حاصل از این بررسیها نشان میدهد که در بخش های جنوبی و شرقی منطقه فرآیندهای زمینساختی بر فرآیندهای آبرفتی برتری دارند. مطالعات صورت گرفته گویای این است که منطقه مورد نظر تا اندازه زیادی از جنبشهای زمینساختی منطقه، بویژه جنبش گسلهاییکه باعث بروز این بالاآمدگی در بخش جنوبی نسبت به بخش شمالی منطقه و بخش شرقی نسبت به بخش غربی منطقه گشته است . این گسلها ممکن است یکی از انشعابات گسل خزر و یا گسلی مستقل و پی سنگی باشد که در ای ن منطقه رخنمون خاصی ندارد اما وجود چنین گسلهای با اتکا بر شواهد زمینریختی دور از انتظار نیست.