سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی حسین زاده – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
کاظم نصرتی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بررسی کیفیت شیمیایی آب به لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت مصرف در موارد شرب کشاروزی و صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است با این هدف شناخت کیفیت شیمیایی آب دشت دژگان مورد توجه قرارگرفته و برای انجام این امر نتایج آزمایش آب در دو فصل بهار و پاییز از سال ۸۳ تا ۱۳۸۶ اخذ گردیده و تحلیلهای خوشه ای و مولفه های اصلی برروی آنها اعمال گردیدتحلیل خوشه ای انجام گرفته گویای تفکیک چاهها در فصل بهار به دو گروه و در فصل پاییز به سه گروه می باشد تحلیل پارامترهای کیفی آب برپایه مولفه های اصلی نشان می دهد که در فصل بهار مجموع میزان کل توجیه واریانس برابر با ۹۲/۷۶ درصد و برای فصل پاییز میزان توجیه واریانس با سه فاکتور برابر با ۸۸/۷۸ درصد می باشد پارامترهای کاتیون کل جامدات محلول آنیون و هدایت الکتریکی در دو فصل بهار و پاییز بیشترین اشتراک را در توجیه تغییرات پارامترهای کیفی آب دارا بوده اند مطالعه نشان داد که در دشت دژکان در دو فصل بهار و پاییز کیفیت آب از نظر مکانی و زمانی متفاوت می باشد.