سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده سمیرا حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آبهای زیرزمینی از منابع اصلی آب شرب کشاورزی و صنعت درمناطق روستایی و شهری هستند یکی از مهمترین مطالعات آب زیرزمینی ارزیابی کیفیت این منابع است هدف ازاین مطالعه بررسی زمانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت شهر کرد برای استفاده در آبیاری عمومی و قطره ای و همچنین پهنه بندی کیفی این منابع در دشت شهر کرد است به این منظور پارامترهای EC هدایت الکتریکی TDS کل جامدات محلول TSS کل جامدات معلق ، SAR نسبت قابل جذب , Na% درصد سدیم بررسی شدند مطالعات در سه زون دشت شهر کرد شمالی – میانی ، جنوب شرقی و جنوب غربی صورت گرفت نتایج با استاندارد ویلکوکس و استاندارد ناکایاما و بکس برای آبیاری عمومی و قطره ای مقایسه شد اغلب پارامترها برای هرد و منظور در حد مطلوب بودند ولی مقادیر tss برای آبیاری قطره ای خارج از حد استاندارد بود اغلب نمونه های آب از نظر TDS,EC در کلاس C2S1 قرار گرفتند