سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد طاهری امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل-
غلامرضا عبدالله زاده – استادیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرشیدرضا حقیقی – استادیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
میلاد همتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پلها نیز مانند هر سازه دیگر و شاید بیش از بسیاری از آنها تحت تاثیر محیط قرار دارند و حتی با فرض طراحی صحیح و اجرای دقیق، عوامل بسیاری در دوام و سلامت آنها موثر است و از آنجا که جز سازههای پرهزینه و حساس محسوب میشوند،کوتاهی در نگهداری آنها در دوران بهره برداری اثرات مخربی به دنبال خواهد داشت. بنابراین در این مقاله برای اولین بار ارزیابی ریسکپذیری پلها در حالت بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی معیارهای موثر بر ریسک پلها با نظر بسیاری از متخصصان و مطالعه مقالات علمی مختلف این نتیجه حاصل شد که معیارهای زلزله، سیل، بار ترافیکی، خستگی پل و عمر پل مهمترین معیارهای ارزیابی ریسک پلها در حالت بهرهبرداری میباشند. با بررسیهای بعمل آمده بر روی پلهای شهر بابلسر با دو روش تصمیمگیری AHP و FTOPSIS این نتیجه حاصل شد که پل اول این شهر بیشترین خطر را از نظر احتمال تخریب دارا میباشد