سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا مغدانی – گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
خداکرم سلیمی فرد –
حمید شاهبندرزاده –

چکیده:

یکی از فناوریهایی که علاوه بر سرعت و رشد و تغییرات باورنکردنی، نقش بسزایی در زندگی بشر دارد، فناوری اطلاعات وارتباطات است. مسئله ریسک و چگونگی مدیریت آن در این حوزه از جمله مهمترین موضوعاتی است که پژوهشگران را به خود مشغولکرده است. ارزیابی متوازن یکی از نوینترین چارچوبهای ارزیابی است که افزون بر بعد مالی، ابعاد غیر مالی را نیز در مدل ارزیابی لحاظ نموده و با استفاده همزمان از معیارهای کمی و کیفی، اقدام به ارزیابی مینماید. در این مقاله با استفاده از رویکرد ارزیابی متوازن و با آمیختن فرآیند تحلیل شبکهای فازی و روش دیماتل، روشی برای ارزیابی مهمترین ریسک پروژههای فناوری اطلاعات پیشنهاد میگردد. یافتههای بکارگیری روش پیشنهادی در استان بوشهر نشان میدهد که در میان دیدگاههای ارزیابی متوازن، دیدگاه مشتری از برتری اندکی نسبت به سایر دیدگاهها برخوردار است.