سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حیاتی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
احمدرضا صیادی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پروژ ههای ساخت تونل به دلیل عدم شناخت کافی از وضعیت زمین و عدم قطعی تهای مرتبط در طراحی و اجرای آ نها ازجمله پرمخاطر هترین پروژ هها ب هشمار م یروند. عدم شناسایی، ارزیابی و مدیریت صحیح و به موقع ریسکهای متوجه این پروژهها میتواند باعث افزایش مدت و هزینه اجرای آ نها گردد. روش مرسوم ماتریس احتمال – اثر ریسک یکی از مهمترین ابزارهای مناسب جهت ارزیابی و رتبهبندی ریسک در پروژ ههای تون لسازی است. تعیین فاکتورهای ورودی ( میزان احتمال وقوع و میزان اث رگذاری ریسک بر اهداف اصلی پروژه) در این روش توسط خبرگان صورت گرفته که به دلیل عدم قطعی تهای این پروژهها و کیفی و ذهنی بودن قضاو تها ممکن است معتبر نباشد. در این تحقیق از منطق فازی به عنوان ابزاری مکمل برای انجام یک تجزیه و تحلیل سازگار و منطقی ریسک استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان م یدهد که تلفیق ماتریس احتمال – اثر ریسک با منطق فازی، فرایندی انعطا فپذیرتر و واقع یتر داشته و رتبهبندی معتبرتری به دست میدهد.