سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید علی جوزی – استادیار گروه محیط زیست،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ت
نرگس شمس خوزانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد،رشته ارزیابی و آمایش سرزمین،دانشگاه آزاد ا

چکیده:

با توجه به اینکه همواره صنایع بزرگ دارای مخاطرات بالقوه جهت آسیب به محیط زیست وزیستمندان آن می باشند این تحقیق باهدف ارزیابی ریسک های زیست محیطی واحد گاز نیروگاه حرارتی شهید مدحج زرگان صورت پذیرفت در این تحقیق از روشEFMEA1 که یکی از روش های موسوم به۱ که یکی از روش های موسوم بهFMEA می باشد استفاده شده است این روش بر روی مهمترین فعالیت ها برای بهبود محیط زیست متمرکز می شود. در این پژوهش با مطالعه وبررسی فرایندتولید نیروگاه ومحیط تحت اثر آن،ریسک های محتمل دراین واحد شناسایی وساختار سلسله مراتبی جهت محاسبه احتمال وقوع به کمک روشAHP ترسیم گردید . باوارد نمودن داده ها به نرم افزار Expert Choice نمره احتمال وقوع هرکدام از جنبه ها به روش بردار ویژه تعیین گردید. در ادامه با ضرب امتیازات شدت در احتمال وقوع در گستره آلودگی ،عدد اولویت ریسک هرکدام از معیارها محاسبه وسطوح ریسک توسط روش آماری توزیع نرمال محاسبه و تحلیل شد. درواحد گاز نیروگاه ودر بخش محیط زیست از مجموع ۱۶ معیار مورد بررسی ۶۲/۵ درصد از ریسک های زیست محیطی بالاتر از درجه مخاطره پذیری۱/۴۲۶بوده اندکه ۳۰ درصد ریسک ها در دسته اول ( ریسک های کم)، ۶۰ درصد در دسته دوم (ریسک های متوسط) و ۱۰ درصد در دسته سوم ( ریسک های بالا قرار گرفته اند در این واحد بیشترین RPN با عدد ۱۲/۹ مربوط به ریسک انفجار در تجهیزات ناشی از اختلال در عملکرد سیستم ارزیابی شده است.