سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید نصر اللهی سبدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران
هادی شیرویه زاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی های محیط های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمی را در فرایندهایشان دنبال می کرده اند کارایی خود را از دست داده است بنابراین شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی مناسبی را در تمام فرآیندهای تولیدی از ماده خام تا مصرف کننده نهایی ایجاد نمایند. مدیریت زنیجره تامین به عنوان یک رویرکد یکپارچه جهت مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست، در این راستا توجه به فرصتها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و اریابی توان سازمان در رویارویی با ریسک های این عرصه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است، مدیریت ریسک در زنجیره تامین وظیفه شناسایی، تحلیل و ارائه راهکارهای مناسب جهت پاسخگویی، کنترل و کاهش ریسک ها در چرخه ها اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد. در این مقاله ابتدا ریسک های زنجیره تامین شناسایی شده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ا رتبه بندی ریسک های زنجیره تامین از لحاظ اهمیت آنها در زنجیره تامین انجام میشود. هدف این تحقیق بررسی و اولویت بندی ریسک های زنجیره تامین و استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها در مدیریت زنجیره تامین میباشد.