سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد فرامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید با
محمدعلی ابراهیمی فرسنگی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اثرات جنبی انفجار در معادن روباز مانند عقب زدگی، خردایش سنگ، لرزش زمین، لرزش هوا و پرتاب سنگ ممکن است باعث افزایش ریسک، کاهش ایمنی و افزایش هزینه ها در معدنکاری روباز شود. هدف ازاین تحقیق ارزیابی سطوح ریسک ناشی از مخاطرات ذکر شده با روش ماتریس اندرکنش- اندیس آسیب پذیری است. برای اعتبارسنجی مدل ها ی ارائه شده از داده های ۲۲ انفجار برداشت شده از معدن روباز مسسونگون استفاده شده است و اندیس آسیب پذیری برای هر یک از پنج مورد مخاطره تشخیص داده شده در این معدن تعیین شده است. اندیس آسیب پذیری عقب زدگی، خردایش سنگ، لرزش زمین، لرزش هوا وپرتاب سنگ بدست آمده برای هر انفجار با مقدار اندازه گیری شده مقایسه شده نشان می دهد که تطبیق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و ریسک وجود ارد. با توجه به انفجارهای انجام شده در معدن روباز مس سونگون بیش ترین ریسک مربوط به عقب زدگی با اندیس آسیب پذیری میانگین ۴۶ و کمترین ریسک با اندیس آسیب پذیری میانگین ۳۶ مربوط به لرزش زمین است. همچنین برای خردایش سنگ، لرزش هوا و پرتاب سنگ مقادیر اندیس آسیب پذیری میانگین به ترتیب ۴۵ ،۴۳ و ۴۲ است