سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد حیاتی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا توکلی محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی مرزبان – کارشناسی ارشد مهندسی معدن، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – دانشیار مهندسی محیط زیست، رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فلزات سنگین از آلایندههای پایدار و با دوام محیط زیست بشمار میآیند، چون از بین نرفته و تجزیه نمیشوند. این فلزات ازطریق آب، خاک و هوا به واسطه منابع مختلف طبیعی و مصنوعی به چرخه طبیعت منتقل میشوند و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت خطرناکی در آنها ایجاد کرده و در نتیجه به عنوان یک مخاطره جدی در ادامه حیات موجودات زنده تلقی میشوند. لذا برای کاهش مشکلات زیست محیطی این فلزات نیاز به شناسایی منابع طبیعی و انسان ساز آنها میباشد. در واقع، شناساییاین عوامل ریسکزا و آگاهی از میزان و نوع تاثیرات آن ها از یک سو و رتبه بندی درست واحدهای آلوده کننده از سوی دیگر،گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی به موقع و مناسب به این ریسکها میباشد و کاهشزیان این رویدادها را در صورت وقوع به دنبال دارد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناسایی پتانسیلهای منابع آلاینده فلزاتسنگین جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و آرسنیک در استان آذربایجان شرقی و نمونهبرداری از آنها بتوان با استفاده از رویکردهای علمی و صحیح نظیر تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه، شاخصی را جهت رتبه بندی واحدهای آلوده کننده، جهت ارزابی کمی و دقیقتر ریسکها ارائه داد و با توجه به رتبههای بدست آمده، برای پاسخگویی به آنها در زمان مناسب برنامه ریزی کرد