سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه ریشهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
سعید ملماسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدعلی جوزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک زیست محیطی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به انجام رسید در مرحله اول ارزیابی ریسک پالایشگاه در حوادث غیرمترقبه با روشهای هازوپ انجام شد که دراین مرحله ۲۸ خطر زیست محیطی شناسایی گردید که ۹۰% از کل خطرات شناسایی شده منجر به آلودگی هوا از طریق ورود مواد الاینده به فلر و انفجار می باشد درمرحله دوم به ارزیابی ریسک زیست محیطی مناطق تحت اثر درحوادث غیرمترقبه پرداخته شد که دراین مرحله پس از تعیین میزان پراکنش آلودگی با استفاده از نرم افزار PHAST مناطق نهایی تحت اثر آلودگی مشخص گردید. مناطق نهایی تاثیر پذیر شامل کاهش کیفیت هوا، تغییر کیفیت آب سواحل خلیج فارس تاثیر برارگانیسم های سواحل خلیج فارس تغییر کیفیت آب زیرزمینی کاهش کیفیت خاک تاثیر برکارکنان پالایشگاه تاثیر برکارکنان صنایع مجاور پالایشگاه و تاثیر برسلامت مردم بندرعباس می باشد.درنهایت با حاصلضر شدت با روش Rolin Geronsin دراحتمال روش کمترین مجذور مربعات ریسک محیط زیستی مناطق تحت اثر مشخص گردید . نتایج حاکی از آن بود که تاثیر برکارکنان پالایشگاه بالاترین نمره ریسک و بعد از آن به ترتیب کارکنان صنایع مجاور کاهش کیفیت هوا تغییر کیفیت آب سواحل خلیج فارس تاثیر بر ارگانیسم های خلیج فارس تاثیر برسلامت مردم بندرعباس کاهش کیفیت خاک تغییر کیفیت آب زیرزمینی می باشد.