سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن عکافی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجن
رضا شریعتی نسب – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند
محسن فرشاد – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

چکیده:

اضافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی به عنوان یکی از عوامل عمده قطعی در خطوط انتقال مطرح می باشد. بنابراین بررسی دقیق این -اضافه ولتاژها و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر دامنه آن ها مورد توجه است. از سوی دیگر بدلیل قیمت بالای ادوات فشار قوی و ناممکن بودن اجرای آزمایش های میدانی بر روی آن ها، شبیه ساز ی های حالت گذرای کلیدزنی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بنابراین در این مقاله پارامترهای موثر بر اضافه ولتاژهای کلیدزنی معرفی شده و تاثیر آنها بر دامنه این اضافه ولتاژها با استفاده از شبیه سازی های حالت گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به وابستگی استقامت عایقی فاصله هوایی بین هادی های خط به ارتفاع از سطح دریا و جامعیت بخشیدن به مطالعه انجامشده در محاسبه ریسک عایقی ناشی از کلیدزنی، پروفیل ارتفاع خط نیز لحاظ شده است. همچنین هزینه اقتصادی ناشی از تاثیر ارتفاع خط بروی تعداد قطعی ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی های حالت گذرا در نرم افزار ATP پیاده سازی شده و ریسک عایقی بااستفاده از نرم افزار Matlab محاسبه شده است.