سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه سادات حسینی – دانشجوی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران̨
غلامرضا نبی بیدهندی – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علیرضا پرداختی – استاد یار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حسین پوستچی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی ریسک سرطانی در نتیجه استنشاق ترکیبات تری هالومتان های موجود در هوای حمام که در طی دوش گرفتن تبخیر می شود می باشد . برای این منظور ابتدا غلظت تری هالومتان ها در آبشرب اندازه گیری شد ه و سپس با استفاده از فرمول های موجود مشخص شد که چه مقدار از این ترکیبات موجود در آب ، تبخیر شده و در فضای حمام وارد می شود. سپس با دانستن غلظت این ترکیبات در هوایحمام مقدار ریسک سرطانی در نتیجه استنشاق آن ها محاسبه شد .آزمایشات نشان داد ه است که میانگین غلظت تری هالومتان ها در این مناطق۴/۳۴میکروگرم بر لیتر بوده است که بالاترین غلظت آن ها را روستای اوزین بوغاز ( شماره ۸ ) با غلظت ۱۳/۷۸میکروگرم بر لیتر داشته اس ت . از بین ترکیبات تری هالومتان ه ا، دی کلرو برومومتان بالاترین غلظت را داشته و بعد از آن بروموف رم و بعد از آن دی بروموکلرومتان بالاترین غلظت را داشته اند و در نهایت کلروفرم . میانگین ریسک سرطان برای این مناطق از طریق تنفس ترکیبات تریهالومتان های موجود در فضای حمام۲/۱۲e-5محاسبه شده است. که دی کلروبرومو متان با ریسک ۷۸/۵%بالاترین ریسک را برای ساکنین این مناطق داشته است