سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمصطفی فراشباشی آستانه – دفتر کیفیت توان – شرکت برق منطق های خراسان – مشهد- ایران
حمیدرضا محمدزاده – دفتر کیفیت توان – شرکت برق منطق های خراسان – مشهد- ایران
امید علیزاده موسوی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران – ایران پژوهشکده ب
گئورگ قره پتیان – پژوهشکده بهر ه برداری ایمن شبکه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران – ایرا

چکیده:

تجزیه و تحلیل ریسک خاموش یهای جزئی و سراسری بمنظور تعیین حدود مجاز عملکرد سیستم قدرت از اهمیت ویژ های برخوردار است. همچنین خسارات سنگین ناشی از خاموش یهای سراسری، اهمیت رو شهای ارزیابی ریسک را هرچه بیشتر روشن م یسازد. دراین مقاله از شبی هسازی مون تکارلو برای محاسبه ریسک استفاده شده است. همچنین از روش ترکیب توزی عهای گوسی برای بدست آوردن تابع چگالی احتمال مقدار بار قطع شده استفاده شده است. تابع چگالی احتمال بدست آمده و اندیس ریسک تعریف شده، برای آنالیز ریسک وقوع خاموشی سراسری در شبکه قدرت استفاده شد هاند. دقت روش شبی هسازی مون تکارلوی استفاده شده با استفاده از شبکه نمونه ۹ باسWSCC مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه تاثیر در نظر گرفتن واحدهای مختلف نیروگاهی بر آنالیز ریسک با استفاده از شبکه ۲۴ باس IEEEمورد مطالعه قرار گرفته است. نهایتاً روش ارزیابی ریسک مذکور بر روی شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان پیاده سازی شده و تابع چگالی احتمال اندازه خاموشی سراسری در شبکه فوق الذکر بدست آمده است. بمنظور کاربردی شدن تحلیل انجام گرفته، شبکه در بارگذار یهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.