سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرشاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی کرباسیان – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
ابوالقاسم علوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مینا پری زنگنه – دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات جهاد دان

چکیده:

با توجه به تحری مهای چندین ساله کشورهای خارجی چندین برابر شدن هزینه واردات کالاها، ماشین آلات و تجهیزات خاصنگهداری از تجهیزات و سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوصدر صنعت نفت که یکی از مه مترین بخش های تولیدیکشور بشمار می آید هرگونه وقفه و محدودیت در فرآیندهای تولیدی آن لطمات اقتصادی سنگینی را به کشور وارد می سازد از اهمیت ویژه ایبرخورداراستهدف کلی فرآیند نگهداری و تعمیر، افزایش منافع حاصل از انجام عملیات و بهینه کردن هزینههای چرخه عمر با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات ایمنی و مقوله های زیست محیطی می باشد. برنامه ریزی تعمیرات مبتنی بر ریسک، می توانداحتمال خرابی سیستم و عواقب ناشی از این خرابی ها(که می توانند خطرات جانی، مالی و محیطی باشند را کاهش داده و بهمدیریتبرای اتخاذ تصمیمات درست جهت سرمایه گذاری مناسب در زمینه نگهداری و تعمیرات کمکشایانی نماید و بدینترتیبمنجر به استمرار تولید، استفاده بهتر از داراییها و سرمایه موجود گردد در این مقاله سعی بر آناست که ریسک ماشین آلات و تجهیزات دکل حفاری به روش آنالیز حالت بالقوه خرابی بر اساس سوابق نگهداری و تعمیر آن ها ارزیابی شود و سپس به روش تحلیل سلسله مراتبی بر اساس معیار های هزینه، امکان پذیری، ارزش افزوده و ایمنیمناسب ترین سیاست نگهداری و تعمیرات برای تجهیزات در هر طبقه از ریسک انتخاب شود