سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد سلگی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست
تورج نصرآبادی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی رضایی – – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست
مسعود تاجیک –

چکیده:

مطالعه حاضر مربوط به ریسک سلامت انسان در اثر مصرف ماهی بواسطه وجود فلزات سرب، کادمیوم و نیکل است. در این مطالعه غلظت فلزات ذکر شده در عضلات و آبشش ماهی با استفاده از پژوهشهای گذشته جمع‌آوری گردید و در مطالعات ریسک سرطانی و غیرسرطانی سیستم اطلاعاتی ارزیابی ریسک (RAIS) قرار داده شد تا مقدار ریسک (خطر) ناشی از مصرف این ماهی‌ها برای انسان بدست آید که برای پوشش غلظت این فلزات در آب و ماهی بر اساس میانگین غلظت موجود در رودخانه ۳ سناریو تعریف گردید که عبارتند از:کادمیوم (۴۱۵/۱، ۸۳/۲، ۲۴۵/۴ میکروگرم بر گرم وزن خشک در عضله و ۳۹۵/۱ ، ۷۹/۲،۱۸۵/۴ میکروگرم بر گرم وزن خشک در آبشش)، سرب (۲۱/۸، ۴۲/۱۶، ۶۳/۲۴ میکروگرم بر گرم وزن خشک در عضله و ۵۱۵/۴، ۰۳/۹، ۵۴۵/۱۳ میکروگرم بر گرم وزن خشک در آبشش) و نیکل (۷۷/۰، ۳۸۵/۰، ۱۱۵/۱ میکروگرم بر گرم وزن خشک در عضله و ۷۶/۰، ۵۲/۱، ۲۸/۲ میکروگرم بر گرم وزن خشک در آبشش). طبق نتایج بدست آمده میانگین غلظت و ریسک سرطانزایی سرب در بافت عضله بترتیب برابر ۴۲/۱۶و ۱۰-۵×۴٫۴۲ و در بافت آبشش بترتیب برابر ۰۳/۹ و ۲٫۴۳×۱۰-۵، میانگین غلظت و مخاطره غیر سرطانی برای کادمیوم در بافت عضله بترتیب برابر ۸۳/۲ و ۰۹/۲ و در بافت آبشش بترتیب برابر ۷۹/۲ و ۰۶/۲ و غلظت و ریسک سرطانزایی برای نیکل در بافت عضله ۳۸۵/۰ و ۲٫۰۷×۱۰-۴ و در بافت آبشش بترتیب برابر ۵۲/۱ و ۸٫۱۹×۱۰-۴ می‌باشد. همانطور که مشخص است نیکل مخاطره غیر سرطانی ندارد ولی ریسک سرطانزایی بالایی دارد و کادمیوم فقط مخاطره غیرسرطانی و سرب فقط ریسک سرطانزایی دارد و ریسک سرطانزایی نیکل از سرب بیشتر است. پیشنهاد می‌شود عوامل طبیعی و انسان ساخت ورود این منابع به آب شناسایی و کنترل شود و مصرف این نوع ماهی با احتیاط بیشتری صورت گیرد