سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدجواد میرمحمدصادقی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
مرجانه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی در راه آهن

چکیده:

مروزه کاهشخسارات مالی و جانی، افزایشقابلیت اطمینان و ایمنی سیستمها، مورد توجه بسیاری از صاحبان صنایع از جمله راه آهن قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در این زمینه بیانگر آن است کهارزیابی ریسک روشی مناسب برای رسیدن به این اهداف میباشد. در این پژوهش ارزیابی ریسک راه آهن ایران با انجام یک مطالعه همهجانبه در خصوص انواع حوادث و بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده در ادارهسوانح راه آهن ج.ا.ا. صورت گرفته است. در این راستا ابتدا دو مدل درختخطا و درخت وقایع برای حوادث محتمل در زمان بهرهبرداری تدوین شده و بر اساسآن مدل ارزیابی ریسک ایمنی در راه آهن ایران توسعهیافته است. با ارائه این مدل انتظار میرود تا امکان تعیین علل وقوع حوادث، پیامدهای ناشی از آن و احتمال وقوع حوادث در راه آهن ایران امکانپذیر شده و در نهایت منجر به افزایش قابلیت اطمینان وایمنی در سیستم راه آهن گردد.