سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید عباسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد
سیدمحمد میرحسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد
خلیل رنجبر – دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز
رسول حبیب الهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این پژوهش تاثیر زمان عملیات حرارتی پیرسختی در دمای ۰۶۷ درجه سانتیگراد بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگنزن آستنیتیX53 CrMnNiN 21-9مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا عملیات انحلال سازی بر روی نمونههایی از این فولاد در دمای ۱۱۶۷ و زمان ۴۴ دقیقه صورت گرفت. سپس نمونهها در دمای ۰۶۷ درجه سانتیگراد در بازه زمانی مختلف نیم ساعت تا ۱۶ ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفتند. پس از پایان عملیات رسوبسختی، آزمون سختیسنجی بر مبنای روش برینل و آزمون کشش مطابق با استانداردASTME8 بر روی نمونهها صورت پذیرفت. ارزیابیهای ریزساختاری نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج آزمون سختی بیانگر آن است که در دمای ثابت با افزایش زمان پیرسازی، ابتدا سختی نمونهها تا زمان ۶ ساعت افزایش یافته و پس از آن کاهش مییابد. نتایج آزمون کشش نیز حاکی از تغییرات یکنواخت سه مشخصه درصد ازدیاد طول، چقرمگی و استحکام کششی نهایی با افزایش زمان پیرسازی است؛ به نحویکه شاخصههای مذکور ابتدا با افزایش زمان پیرسازی تا زمان ۶ الی ۸ ساعت، روند نزولی و در زمانهای بیشتر روند صعودی داشته است؛ درصورتیکه استحکام تسلیم روندی کاملاً مخالف را دنبال نموده است