سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
سیده زکیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

ویژگی های مطلوب فیزیکی، شیمیایی و رئولوژیکی بینتونیت سبب شدهاست تا از این خاک به عنوان مصالح بافر استفاده شود. از جمله ویژگی های مطلوب بنتونیت ظرفیت تورمی بالای این خاک می باشد، که میتواند تحت تأثیر خصوصیات مایع حفره ای تغییر کند. با توجه به امکان حضور آلاینده هایفلز سنگین در مراکز دفن مهندسی زیاله، در این پژوهش تاثیر آلاینده فلز سنگین مس بر رفتار تورمی بنتونیت مطالعه شدهاست. همچنین تلاش شده تاارتباط کیفی موثری بین میزان تغییر پتانسیل تورمی در اثر قرار گیری در معرض آلاینده مس و تغییرات ریزساختاری ایجاد شده در خاک ارائه شود تغییرات ریزساختاری ایجاد شده در خاک در اثر فرآیند تورم، از طریق مقایسه نتایج آزمایشXRD برای حالت قبل و بعد از تورم، ارزیابی شده است.