سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهنام لطفی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین پژوهش پوشش اکسیدکروم حاصل از پاشش حرارتی پلاسمایی پودر نانو ساختار برزیرلایه فولادی اعمال گردید وریزساختار، سختی و رفتارسایشی موردارزیابی قرارگرفت. بدین منظورابتدا پودر اگلومره مناسب جهت پاشش با استفاده ازفرآیندپاشش خشک تهیه وپس ازدانه بندی درفرآیندپاشش پلاسمایی مورداستفاده قرارگرفت. جهت ارزیابی ریزساختاری ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی(FE-SEMهمراه بامیکروآنالیزEDS) و فازشناسی توسط پراش پرتوایکسXRD) استغاده شد. سختی پوشش حاصل توسط آزمون ریزسختی سنجی ویکرز و رفتارسایشی توسط آزمون پین روی دیسک ارزیابی گردید. سطح سایش و ذره سایشی حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(FE-SEM ومیکروآنالیزEDS)بررسی شد. یافته های آزمایش نشان دادکه میکروساختار پوشش شامل ذرات کاملا ذوب شده و نیمه ذوب شده بوده بطوریکه حضوراین ذرات نیمه ذوب شده میتواند به عنوان ذرات تقویت کننده عمل کرده وموجب بهبودسختی ومقاومت سایشی پوشش گردد