سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شی
حبیب اله قائدامینی اسدآبادی – کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز
سیدمحمدجعفر ناظم السادات – استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده:

نوسانهای دمای سطح آب دریا (Sea Surface Temperature) نقش ارزندهای در نوسانهای آب و هوایی واقلیمی دارا میباشد. چیرگی پدیدههای بزرگ مقیاس اقلیمی همانند النینیو نوسانهای جنوبی و نوسانهای مادنجولیان به ترتیب در پهنه اقیانوسهای آرام و هند به گونهای چشمگیر با دمای سطح آب پیوند دارد. در این پژوهش روند نوسانهای دمای پاییزه سطح آب شمال غرب اقیانوس هند در ۰۳ گره جای گرفته در پهنههای خلیج فارس، کرانهای و اقیانوسی در دوره زمانی ۶۰ ساله ۲۰۰۹-۱۹۵۰ با کاربرد آزمون رگرسیون خطی ارزیابی گردید. یافتهها نشان داد که در همه گرههای ارزیابی شده دمای پاییزه سطح آب این پهنهها دارای روند افزایشی میباشد. همچنین آهنگ تغییرات دمای پاییزه در پهنههای کرانهای، اقیانوسی و خلیج فارس با یکدیگر دارای تفاوت معنیدار بوده است. به گونهای که بیشترین افزایش دمای سطح آب در پهنههای خلیج فارس و اقیانوسی و کمترین آن در پهنههای کرانه-ای و خلیج فارس رخ داده است