سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ
رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین الگوی کاشت ، تراکم و فواصل بین ردیف بر روندهای رشدی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت سیلویی سینگل کراس ۷۰۴ ، در کشت دوم بعد از برداشت برنج تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات زراعی قراخیل قائمشهر اجراء گردید. آزمایش ب ه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد . تیمارها شامل دو الگوی کاشت (تک ردیفه خطی و دو ردیفه زیگزاگی) و دو سطح تراکم کاشت ۷۰ و ۸۰ هزار بوته در هکتار و فواصل بین ردیف ( ۶۵ و ۷۵و ۸۵ سانتی متر بودنتایج این آزمایش نشان داد که روند تغییرات وزن خشک بوته(Dry matter تحت تیمار الگوی کاشت تا مرحله ۱۴برگی یکسان بوده و در مرحله خمیری شدن برای کشت دو ردیفه زیگزاگی به نسبت۲۵/۹۰ درصد بیشتر از کشت تک ردیفه خطی بود. در تأثیر الگوی کاشت به سرعت رشد محصولCGR) تا مرحله ۱۴ برگی تفاوتی بین کشت دو ردیفه زیگزاگی و تک ردیفه خطی وجود نداشت ولی در مراحل ۱۶ برگی و کاکل دهی یا بلوغ کامل گل تاجی سرعت رشد محصولCGR) برای کشت دو ردیفه زیگزاگی و تک ردیفه خطی به ترتیب برابر ۵/۶۰ ، ۴/۸۴ گرم در متر مربع در هر روز) بدست آمد، در حالی که سرعت رشد نسبیRGR) تحت دو الگوی کاشت تا مرحله ۸ برگی روند صعودی و از مرحله ۸ برگی تا مرحله خمیری شدن روند کاهشی داشت به طوری که در مرحله کاکل دهی و خمیری شدن سرعت رشد نسبیRGR) برای دو الگوی کاشت یکسان و برابر حاصل شد.