سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن حیدریان اردکانی – دانش آموخته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
قاسم محمدی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر تداخل تاج خروس ریشه قرمز بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آزمایشی درسال ۱۳۸۵ در قالب کرت های خرد شده بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد میبد (طول جغرافیایی ۱۰ درجه و ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه و عرض جغرافیایی ۴ درجه و ۱۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ارتفاع ۱۲۳۴ متر از سطح دریا) اجرا شد. در این طرح پنج تراکم تاج خروس شامل ۰، ۲ ، ۴ و ۸ و ۱۶ بوته در متر طولی تاج خروس به عنوان فاکتور اصلی و سه واریته آفتابگردان (رکورد، زاریا، آرماویروسکی) به عنوان فاکتور فرعی منظور گردید. در این آزمایش صفات عملکرد دانه، درصد پوکی، درصد روغن، وزن هزاردانه، وزن دانه، قطر طبق، علمکرد بیولوژیک و وزن خشک طبق اندازه گیری گردید. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم های مختلف علف هرز مخصوصاً تراکم های ۸ و ۱۶ بوته ی تاج خروس در متر طولی تأثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شد ه ی آفتابگردان در سطح ۱ درصد داشته است. همزمان با افزایش تراکم تاج خروس و افزایش ارتفاع و شاخص سطح برگ، جذب تشعشعات فعال فتوسنتزی توسط این علف هرز بیشتر شده در نتیجه میزان نور کمتری در اختیار گیاه زراعی قرار گرفت. در نهایت نتیجه گیری شد که رقم زاریا مخصوصاً از ارتفاع ۵۰ سانتی متری به بعد به دلیل ارتفاع بیشتر و کانوپی در حد مطلوب نسبت به ارقام دیگر آفتابگردان در برابر رقابت علف هرز تاج خروس از نظر بسیاری صفات فیزیولوژیک مثل عملکرد دانه ، درصد روغن، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک طبق و وزن هزار دانه نسبت به ارقام دیگر برتری داشت