سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مقدم خمسه – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
مجید امینی دهقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
حمید جباری – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود در سال ۱۳۸۵ ، سه آزمایش جداگانه روی ۹ هیبرید آفتابگردان در سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار برای هر آزمایش در مزرعه را گردید. تیمارهای آبیاری محدود باعث کاهش معنیدار شاخص سطح برگ پژوهشی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در مراحل مختلف فنولوژی در مقایسه با تیمار آبیاری مطلوب گردید. البته بیشترین تفاوت شاخص سطح برگ در بین مراحل فنولوژیک در مرحله پر شدن دانه (R6) مشاهده شد. در این مرحله فنولوژیک شاخص سطح برگ از ۰/۹۸ در تیمار آبیاری بعد از ۱۸۰ میلیمتر تا ۱/۸ در تیمار آبیاری مطلوب(شاهد) متغیر بود. هیبرید A168×R25 بیشترین شاخص سطح برگ را به میزان ۱/۸ به خود اختصاص داد. همچنین در صفت میزان پژمردگی برگ اثر آبیاری، هیبرید و اثرات متقابل آنها در سطح آماری پنج درصد معنیدار شد. شدت پژمردگی برگها در تیمار آبیاری بعد از ۱۸۰ میلیمتر بسیار بیشتر از تیمار آبیاری بعد از ۱۲۰ میلیمتر بود. بیشترین عملکرد دانه از تیمار آبیاری شاهد به میزان ۲۷۷۸ کیلوگرم در هکتار بدست آمد و در شرایط تنش متوسط و شدید کم آبی به ترتیب ۶۲ و ۸۱ درصد کاهش یافت.