سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چ
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهسا شاه مرادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی
محمدرضا رضایی – کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه سماء و آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای مختلف، بهبود کارایی و افزایش بازدهی می باشد. از این رو، پژوه حاضر به منظور کنکاش اثرات خصوصی شدن شرکت های دولتی در ایران از طریق بورس اوراق بهادار تهران توسط تجزیه و تحلیل بازده سهام این نوع شرکت ها با استفاده از یک روش تحلیلی- تجربی پیگیری شد. با بررسی اسناد مالی شرکت های خصوصی شده در سالنامه های آماری بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام شرکت ها قبل و بعد از خصوصی شدن محاسبه و داده های آماری مورد نیاز گردآوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS با توجه به وضعیت توزیع داده ها، آزمون های غیر پارامتریک انجام گرفت. بر اساس تحلیل های آماری انجام گرفته مشخص شد که بطور کلی بین بازده سهام شرکت های واگذاری شده، قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین بازده سهام شرکت های خصوصی در پنج زیر دوره مورد مطالعه، تفاوت وجود دارد. بیشترین افزایش در ۳ سال اول و بیشترین کاهش در ۳ سال چهارم بعد از خصوصی سازی اتفاق افتاده است.