سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصوری – کارشناسی ارشد
لیلا شهریاری – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
عبدالرسول رنجبران – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی طراحان ساختمان مشخص نمودن راستای بحرانی اعمال بار زلزله برسازه بوده که بیشترین پاسخ های احتمالی المان های مختلف را دربرداشته است این راستا لزوما راستاهای اصلی ساختمان نمی باشند بدین منظور آیین نامه های ساختمانی روشهای متفاوتی پیشنهاد نموده اند روش پیشنهادی آیین نامه ۲۸۰۰ روش ۳۰+۱۰۰ می باشد دراین تحقیق سعی شده با مدلسازی ساختمان های اسکلت فلزی توسط نرم افزار ETABS و انجام تحلیل طیفی خطی مطابق طیف طرح استاندارد آیین نامه ۲۸۰۰ و با تغییر زاویه اعمال بار زلزله پاسخ بحرانی المان های مختلف بدست آمده و با نتایج روش ۳۰+۱۰۰ مقایسه گردد نتایج پژوهش نشان میدهد که تاثیر تغییر زاویه برنیروی محوری ستونها قابل ملاحظه تر از نیروی مهاربندها و تیرها میب اشد همچنین نشان میدهد درروش ۳۰+۱۰۰ روابط مربوط به ستونهای ساختمانهای منظم به نحوی استکه مقادیر استخراج شده بزرگتر و درمورد ستونهای ساختمان های نامنظم درمواردی مقادیر استخراج شده کوچکتر ا زمقادیر لازم محاسباتی می باشد.