سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بایرامعلی محمدنژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
زهرا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

نشت و تراوش از بدنه و پی سدهای خاکی یکی ازمهمترین پارامترهای مرتبط با پایداری این نوع سدهاست لذا مطالعه و تعیین میزان دقیق نشت مهمترین دغدغه مهندسین درطراحی سدهای خاکی بوده و بررسی روشهای تعیین میزان نشت و پایداری سد درمرحله طراحی ضمن ساخت و دوران بهره برداری از اهمیت خاصی برخوردار است دراین مقاله به مطالعه و مقایسه کارایی استفاده از پتوی رسی دیواره های سپری و پوشش های سنتتیک درکاهش اثرات سو نشت از مقطع تیپ یک سدخاکی ناهمگن فرضی پرداخته شده است مقادیر نشت از پی و بدنه سدخاکی و نیز گرادیان هیدرولیکی حداکثر افقی و قائم خروجی درپنجه سد با بهره گیری از زیرنرم افزار Seep/W مبتنی برروش اجزای محدود محاسبه گردید نتایج نشان داد که صرفنظر از امکانات اقتصادی اجرایی و محلی برای مقطع مطلوب سدخاکی بهترین روش کنترل نشت و گرادیان خروجی به کارگیر یدیواره سپری درموقعیت میانی پی همراه با پوشش کامل سنتتیک می باشد.