سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد ابراهیم زنگانه – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و م
مهدی مفتاح هلقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر احمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

معمولاَ انتقال جریان در مسیر رودخانه همراه با فرسایش و رسوبگذاری است. بنابراین در مباحث منابع آب بررسی مقدار حمل رسوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های مرسوم در برآورد رسوبات معلق روش های هیدرولوژیکی می باشند که توسط صاحب نظران علم هیدرولوژی توصیه شده اند. به منظور افزایش دقت برآورد رسوب روش های مختلف پیشنهاد شده است، که یکی از بهترین آن ها دسته بندی داده ها به صورت های مختلف می باشد. در تحقیق حاضر نیز با روش USBR با دسته بندی سالانه، فصلی، ماهانه، حد وسط دسته ها، دبی کلاسه، دوره مشابه هیدرولوژیکی، دوره کم آبی و پر آبی و نوع جریان QMLE، MVUE و Smearing اقدام به برآورد رسوب در ایستگاه های با آمار بیش از سی سال(مراوه تپه و چات مشترک) در حوضه آبریز اترک شده است. پس از تعیین معادلات رسوب روش های مختلف، با مقایسه پارامترهای آماری ضریب تبیین و ریشه میانگین مربعات خطا مناسب ترین روش برآورد انتخاب و مقادیر دبی رسوب روزانه در طی دوره آماری تعیین شد.