سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمیله شجاعی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه ص
محمد مهدی مهارلویی – دانشجوی دکتری کارشناس مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه شیراز
علی محمد شیرزادی فر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه ش
سمیه سادات مرشدی – کارشناس رابط مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی استهبان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر نوع کشت ذرت بر میزان مصرف بذر، مصرف سوخت، آب مصرفی و عملکرد ذرت و اجزای آن شامل تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه ذرت در تیمارهای مختلف آزمایشی در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در شهرستان استهبان اجرا گردید. تیمار اصلی انتخاب شده شامل سیستم های کشت محصول ذرت در ۲ سطح (۱- کشت مستقیم در بقایای گندم با استفاده از دستگاه کشت مستقیم بالدن و ۲- کشت مرسوم ذرت) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که فاکتور نوع بذر کار بر میزان بذر مصرفی در سطح ۵% تاثیر معنی دار داشته است به گونه ای که میزان بذر مصرفی در کشت مستقیم ذرت دانه ای ۳۰ کیلوگرم و میزان بذر مصرفی در روش معمول کشت ۴۰ کیلوگرم در هکتار بود. میزان آب مصرفی در روش مرسوم بطور میانگین ۱۲ تا ۱۴ نوبت آبیاری، ولی در کشت مستقیم به ۸ تا ۱۰ نوبت کاهش یافت. همچنین اثر معنی داری بر مصرف سوخت در مرحله تهیه زمین و کاشت ذرت به روش کشت مستقیم (بی خاکورزی) نسبت به روش مرسوم مشاهده شد و مصرف سوخت از ۶۵ لیتر در هکتار در روش مرسوم به ۱۵/۲ لیتر در هکتار در روش بی خاک ورزی کاهش یافت. نوع کشت تاثیر معنی داری بر عملکرد ذرت نداشت هر چند کشت مستقیم باعث کاهش اندکی در عملکرد محصول گردید.