سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق عزیزیان – مدرس دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان
مریم کریمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:

مدل های هیدرولوژیکی بارش- رواناب برای شبیه سازی هیدروگراف سیل از روش های مناسب در مدیریت بهتر سیلاب بویژه در مناطق فاقد آمار می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل HEC_HMS رواناب مستقیم ناشی از بارش با استفاده از سه روش هیدروگراف واحد مصنوعی SCS، اشنایدر و کلارک در حوضه چهل گزی شبیه سازی گردید. این روش ها براساس ۵ رویداد بارش-رواناب واسنجی و براساس ۲ رویداد متفاوت دیگر مورد ارزیابی واقع شدند. مقادیر دبی اوج، حجم رواناب و زمان اوج هیدروگراف های محاسباتی و مشاهداتی، مورد مقایسه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در نهایت جهت بررسی و ارزیابی نتایج حاصل از شبیه سازی سیل از سه عامل ضریب همبستگی (R)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و شیب خط رگریسون (α) استفاده گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی هیدروگراف سیل نشان داد اختلاف پیش بینی زمان وقوع و اندازه حداکثر سیلاب اتفاق افتاده و محاسبه شده توسط مدل کمتر از ۱۰% می باشد. مقادیر RMSE دبی اوج شبیه سازی شده و مشاهده ای از سه روش SCS، کلارک و اشنایدر به ترتیب ۵۸/۰، ۷۲/۰ و ۸۲/۰ به دست آمده