سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد دیبایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آ
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

با توجه به وجود تناوب برنج و گندم در ۵۰ هزار اراضی استان خوزستان و لزوم استفاده بهینه از خاک،- این تحقیق به مدت یکسال زراعی ( ۱۳۸۹۱۳۸۸ ) در شهرستان شوشتر مورد بررسی قرار گرفت . در این طرح یکتیمار در قالب روش خاک ورزی متداول منطقه و بقیه در قالب روش های کم خاک ورزی با توجه به ادوات و ماشین های کشاورزی در اختیار کشاورزان انتخاب گردید که تیمارهای خاک ورزی عبارتند از : ۱- گاو آهن برگردان دار +دیسک سبک(روش متداول منطقه)، ۲- گاو آهن قلمی + دیسک سبک، ۳- دیسک سنگین + رتیواتور و ۴- دو باردیسک سنگین عمود بر هم در نظر گرفته شد و این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که روش های خاک ورزی تاثیر معنی داری بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع نداشت .همچنین روش های خاک ورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک، میانگین قطر وزنی خاکدانه ها، برگردان شدن خاک،عملکرد دانه، شاخص برداشت و ظرفیت موثر مزرعه ای اثر معنی داری داشته است. نهایتاً تیمار ۴ با عملکرد ۵۱۴۰کیلوگرم در هکتار، اندازه مناسب کلوخه های خاک، همراه با برگردان شدن ۵۰ درصد خاک، ظرفیت موثر مزرعه ای ۰/۷۴هکتار بر ساعت، هزینه و زمان انجام کار پایین نسبت به سایر تیمارها توصیه می گردد.