سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر صفرزاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
ذوالفقار صفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از ابزار سرعت سنج سه بعدی ADV میدان اشفته در جریان یکنواخت کانال باز اندازه گیری شده و ضمن بررسی روند توزیع مولفه های متوسط میدان پارامترهای آشفتگی نظیر شدت آشفتگی تنشهای رینولدز وانرژی جنشی آشفتگی نیز محاسبه و با بررسی روند تغییرات عمقی این پارامتر ها مقدار تنش برشی کف کانال با استفاده از پارامترهای مزبور محاسبه شده اند تنش برشی بستر از روشهای پروفیل لگاریتمی سرعت توزیع قائم تنش رینولدز انرژی جنبشی آشفتگی انرژی جنبشی اصلاح شده و روشدرگ محاسبه و در نهایت نتایج حاصله با مقادیر حاصل ا زاندازه گیری با ابزار Preston tube با دقت اندازه گیری ۰/۱ پاسکال و فرکانس نمونه برداری ۱۰۰ هرتز مقایسه و نتایج روشهای مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج حاصله نشان از قابلیت بهتر روشهای انرژی جنبشی اصلاح شده و تنش رینولدز نسبت به روشهای دیگر در شرایط جریان یکنواخت با بستر صلبدارد.